CH_logo_20x15cm_highres

Att välja den bästa bröllopsfotografen

Scroll down for an English version!

För många är fotografierna från bröllopet väldigt viktiga, och detta blir ofta även en av de största utgifterna.  Man vill försäkra sig om att man får många fina bilder att minnas sin dag med.  Säkerligen kommer flera av era gäster också att ta många foton, men inget slår verkligt professionella och vackra fotografier från en duktig fotograf!

Det finns många fotografer som specialiserar sig på bröllop, andra som gör både det och flera andra typer av fotografering, medan många amatörer också är duktiga.  Det kan vara en djungel att hitta rätt person, och här kommer några tips på vad man kan fråga fotografen innan man bestämmer sig för vem man vill boka.

1. Vilken stil har dina fotografier?
Fotojournalistiska bilder har blivit väldigt populära.  Fotografen fångar händelser när de sker utan att man poserar för bilderna.  Vissa föredrar mer traditionella fotografier där de flesta är tagna när personerna poserar.  Många fotografer kombinerar dessa båda stilar väldigt väl.  Lär känna de olika stilarna innan ni börjar leta efter en fotograf, så att ni vet exakt vad ni vill ha.

2. Fotograferar du i färg, svartvitt eller båda?
När bilder togs enbart med kamerafilm var fotograferna tvungna att ha med sig flera kameror för att fånga människor och händelser både i färg och i svartvitt.  Med dagens digitala fotografering kan alla bilder tas i färg för att sedan omvandlas till svartvitt, sepia, eller med ett otal andra filter.  Vissa anser att det konstnärliga i ett svartvitt foto försvinner i den här omvandlingen.  Om svartvita fotografier är viktiga för er, försäkra er om att ni älskar resultatet, oavsett om fotografen använt film eller digital omvandling.


3. Tar du med dig en assistent eller ytterligare en fotograf?
Vissa bröllopsfotografer tar med sig en fotograf till, medan andra endast har med sig någon som assisterar med att bära utrustning och annat.  Försäkra er om att ni vet vad ni får.


4. Samarbetar du väl med videografer?
Att filma sitt bröllop är ett bra sätt att bevara minnena.  Vissa fotografer samarbetar väl med den som filmar, andra tycker att de är i vägen.  Om ni vill ha både en fotograf och en videograf (vilket förstås är väldigt trevligt!), se till att båda är medvetna om detta och att de kan samarbeta.
5. Korrigerar du fotografierna?
Med digital fotografering kan de flesta bröllopsfotografer fixa till sina bilder.  De tar bort småfel, döljer rynkor och fläckar, och kan till och med trolla bort en dubbelhaka!  Ta reda på om er fotograf har möjlighet att korrigera bilderna digitalt och om de i så fall tar extra betalt för detta.

6. Kommer vi att få en CD med högupplösta bilder?
Vissa fotografer lämnar gärna över rättigheterna till era bilder så att ni själva kan beställa förstoringar, medan andra föredrar att ni endast beställer förstoringar av dem.  Ta reda på vilken policy er fotograf har innan ni skriver på något avtal.


7. Är du villig att få instruktioner om vilka fotografier vi vill ha?
Vissa bröllopsfotografer jobbar gladeligen efter en bildlista med specifika bilder ni vill ha, medan andra inte gillar det alls utan vill bestämma vad som fotograferas.  Om ni har särskilda bilder ni definitivt inte vill vara utan, försäkra er om att fotografen är villig att tillmötesgå era önskningar.

 

8. Är du den fotograf som kommer att ta bilderna på vår bröllopsdag?
Om ni bokar med en större studio, kanske svaret är nej.  Se då till att få se prover på den faktiska fotografens arbete i förväg.  Fotografering är en konstform och olika personer fotograferar på olika sätt.  Ni vill inte få några otrevliga överraskningar!

9. Känner du till vigsel- och mottagningsplatserna?
Om svaret är nej, ta reda på om fotografen är villig att åka dit i förväg för att till exempel ta reda på om kyrkan har särskilda regler för fotografering, och för att leta upp de bästa platserna för porträttfotografering.

10. Vad ingår i paketet vi bokar?
Fotografer tar betalt på många olika sätt.  Vissa tar en avgift för fotograferingen och ger sedan rabatt på ett album eller förstoringar, andra erbjuder kompletta paket där fotografering och vissa förstoringar, tackkort eller album ingår.  När ni jämför olika fotografer, se till att ni vet vad som erbjuds och vad som ingår.
 

Baserat på en Infographic från Digby & Rose

Alla fotografier från Pinterest
Titta även i mitt album ”Photo Ideas”
på Pinterest

Se under ”Länkar” till höger, för några duktiga lokala fotografer!

English:

Choosing the Best Wedding Photographer

For many, the pictures from the wedding are very important, and this will often be one of the biggest expenses.  You want to ensure that you get many great photos to remember your day by.  Most likely, many of your guests will also take plenty of pictures, but nothing beats those professional and beautiful photographs taken by a really good photographer!

There are many photographers who specialise in wedding, others do that and many other types of photography, while many amateurs are also very good.  It can be a struggle to find the right person, but here are some tips about what to ask the photographer before deciding who to book.

1. What do you consider your photography style to be?
Photojournalistic pictures have become very popular.  The photographer captures events as they happen without a lot of posing.  Some people prefer more traditional photographs where most of the photos taken are posed.  Many photographers now combine both styles very well.  Familiarise yourself with the different types of photography before you go shopping so you know what style you like.

2. Do you shoot colour, black-and-white or both?
When photography was exclusively shot on film, photographers had to carry multiple cameras to capture people and events in both colour and black-and-white.  Now with digital photography, everything can be shot in colour and converted to black-and-white, sepia or an array of other filters.  Some people say that the artistry of the black-and-white photo is lost in the conversion.  If black-and-white photography is important to you, you should make sure you love the finished product whether it is shot with film or digitally.

3. Do you bring an assistant or second photographer?
Some wedding photographers will bring second shooters with them while other only bring someone to carry their equipment.  Make sure you know which you are getting.

4. Do you work well with videographers?
Videography is an important part of preserving memories.  Some photographers work well with them, while others find them intrusive.  If you want both a photographer and a videographer (which of course would be great!), make sure they are both aware of this and that they can cooperate.

5. Do you correct your photos?
With digital photography, most wedding photographers can fix their photos.  They will take out imperfections, hide some wrinkles and blemishes and maybe even get rid of that double chin!  Find out if your photographer has that capability and if they charge extra for the service.

6. Will the photographer give you a high resolution CD of your images?
Some photographers will willingly hand over the rights to your photos so you can have copies printed at will, while others prefer you to purchase your reprints directly with them.  Find out your potential photographer’s policy prior to signing an agreement.

7. Are you willing to have input on the photos that we want?
Some wedding photographers will gladly work with a shot list while others will not.  If you have specific photos that you want taken, make sure your photographer is happy to accommodate your requests.

8. Are you the actual photographer who will be shooting on my wedding day?
If you book with a large studio, the answer may be no.  Make sure you get to see samples of your actual photographer’s work in advance.  Photography is an art form; no two eyes are exactly alike.  You don’t want any nasty surprises!

9. Are you familiar with our ceremony and reception sites?
If the answer is no, find out if the photographer would be willing to visit the venues to find out whether the church has specific rules for photography, and to scout out the best photo locations for portraits.

10. What’s included in the package we are booking?
Photographers charge in many different ways.  Some charge a shooting fee and then give a credit towards and album or enlargements, while others offer complete packages that include shooting time, some enlargements, thank you cards or albums.  When making comparisons, make sure you know what you are getting.
 

Based on an Infographic from Digby & Rose

All photographs from Pinterest

Check out my 'Photo Ideas' Pinterest Board 

Look under ”Länkar” (Links) to the right, for a few brilliant local photographers

Kommentera gärna!

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln